Vitajte v mojom antikvariáte!

na FACEBOOKU - https://www.facebook.com/ripakovantikvariat/

Chcete mať prehľad o najnovších prírastkoch? Zadajte svoju e-mailovú adresu do kolónky "Follow by Email" vpravo hore. Alebo sa stanete členom stránky na Facebooku. Vyberte si to, čo je Vašej duši najbližšie. Ak sa Vám niečo zapáči, napíšte mi na riporipo@gmail.com. Postup bude nasledujúci :

a.) uvediete Vašu adresu b.) hmotnosť knihy pre výpočet poštovného - do 500 g - cena 1,60 € listová zásielka doporučene II. Trieda. Ak bude hmotnosť zásielky vyššia, vždy platia cenníky zásielok Slovenskej pošty c.) vyberiete si banku, do ktorej zaplatíte za knihu a zásielku (mBank resp. ČSOB). Na dobierku, po zlých skúsenostiach, neposielam. d.) Dáte mi avízo o zrealizovaní platby. Môžeme sa dohodnúť i na osobnom prebratí zásielky v Košiciach. e.) posielam zásielku f.) tešíte sa z knihy g.) čítate ..)

Jednoduché, však? )

ANTIKVÁRIUM (magyarul)

Ha Magyarországról van, és bármelyik könyv érdekelné, kérjük írjon a riporipo@gmail.com címre. A könyvek küldhetök postán. Ha átutazóban van Kassán, a megrendelt könyveket személyesen is átveheti.

sobota 10. februára 2018

HUBENÁK, LADISLAV - RIEŠENIE ŽIDOVSKEJ OTÁZKY NA SLOVENSKU (1939-1945)

HUBENÁK, LADISLAV

RIEŠENIE ŽIDOVSKEJ OTÁZKY NA SLOVENSKU (1939-1945)
Dokumenty
2. časť

Slovenské národné múzeum, Bratislava, 1994
Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, 1994
edícia Judaica Slovaca (14)
1. vydanie
ISBN 80-85753-36-7

história, II. svetová vojna,
180 s., slovenčina
hmotnosť: 221 g

mäkká väzba
stav: dobrý, knižničné pečiatky

6,90 € PREDANÉ

*balbe2*

Nadväzujúc na prvú časť zborníka (roky 1938 -1941), uverejňujeme v tejto časti dokumenty z rokov 1942. Sú slovenskej proveniencie a objasňujú proces riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Dokumenty prvej časti sú svedectvom prípravy toho, čo sa odohralo v roku 1942, keď už došlo k vyhosteniu Židov zo Slovenska.

Žiada sa upozorniť čitateľa, že dokumenty nepredstavujú komplexný obraz problematiky, že pre jeho doplnenie je potrebné vziať do úvahy aj materiály zahraničnej proveniencie. V tomto smere sú dôležité najmä dokumenty uverejnené nemeckým ministerstvom zahraničných vecí a v práci Vatikán a Slovenská republika (1939 - 1945), ktorá vyšla v Bratislave v roku 1992.

27. mája 1942, Bratislava. Záznam z porady o riešení židovskej otázky na predsedníctve vlády.
Dôverné!

Podľa ústavného zákona o vysťahovaní Židov v § 2 ods. 2 sú možné výnimky, z ktorých medzi iným možno ponechať Židov lekárov, inžinierov, lekárnikov a iné osoby, ktoré sú potrebné v živote hospodárskom, technickom a pod. - Výnimky tieto udeľuje príslušné ministerstvo.

Na dnešnej porade - zvolanej na Predsedníctve vlády za účasti zástupcov všetkých ministerstiev boli prerokované podrobnosti ohľadom textu prevádzania týchto výnimiek. Bolo rozhodnuté, že celá evidencia bude sústredená u Min. vnútra, ktoré bude vydávať pre Židov ponechaných v štát. alebo v iných verejných službách - žlté legitimácie na základe požiadania toho, ktorého ministerstva - ak ide o Židov v štátnych službách, ak ide o osoby v súkromnom podnikaní (inž., obch., stavitelia atď.) tak je príslušné Min. hosp., ktoré požiada Min. vnútra o žltú legitimáciu pre tú, ktorú osobu. Celá debata sa viedla pôvodne o tom, kto meritorne rozhoduje o výnimkách (osoby ponechané z dôvodov hosp., techn., alebo verej. záujmu) či ministerstvá podľa príslušnosti (št. zamest.), alebo Min. vnútra, lebo zo zákona je možný výklad, že príslušné ministerstvo je Ministerstvo vnútra, ktoré celú akciu sťahovania Židov prevádza, alebo jednotlivé ministerstvá, ktoré majú zamestnancov Židov, prípadne, ktoré takýchto zamestnancov bezpodmienečne potrebujú z nedostatku odborných zapracovaných síl. Na porade bolo rozhodnuté, že sú to ministerstvá a tým celý problém bol rozriešený. Min. vnútra má tedy len evidenciu.

Na prevedenie zákona o sťahovaní Židov, bude vydané vl. nariadenie, kde tieto otázky budú podľa dohodnutia na porade podrobne rozvedené, aby nevznikli kompetenčné konflikty.

Poradu na to zaklúčil p. vyslanec Tiso, ktorý porade predsedal.

Vidi:

nečitateľný podpis

SNA. MZV e. 35281/42. Rukopisný záznam
30. mája 1942, Bratislava. Správa o vyhláške predsedu ÚHÚ o ďalšej koncentrácii Židov.

Ďalšie koncentrovanie Židov. Židia okresu Bratislava-vidiek a Piešťany musia sa nasťahovať do Sv. Jura a Vrbového.

Predseda Ústredného hospodárskeho úradu po dohode s Ministerstvom vnútra vyhlasuje vyhláškou č. 244-42 Úr.n. toto:

Podľa § 28, ods. 1. nar. č. 198-1942 Sl.z. ukladám povinnosť Židom, ktorí bývajú v obciach (osadách) a mestách - okrem hlavného mesta Bratislavy a ostatných okresných sídiel - ako aj Židom, ktorí bývajú v Piešťanoch, aby sa zo svojich terajších bydlísk hned a bez prieťahu vysťahovali a aby sa nasťahovali:

a) z obcí (osád) a miest okresu Bratislava-vidiek do Svätého Jura

b) z Piešťan a ostatných obcí (osád) a miest okresu Piešťany do Vrbového a

c) z ostatných obcí (osád) a miest do sídla toho okresu, v ktorom bývajú.

Sťahovacia povinnosť nepostihuje Židov, ktorí majú platné oslobodenie od pracovnej povinnosti a sústreďovania, vydané Ministerstvom vnútra.

Židia, ktorí podliehajú sťahovacej povinnosti podľa tejto vyhlášky, nepotrebujú osobitné povolenie na presťahovanie a cestovanie.

Vysťahovanie Židov a ich nasťahovanie do nových bydlísk podľa tejto vyhlášky musí sa vykonať najneskoršie do 15. júna 1942.

Starostovi Ústredne Židov prikazujem, aby vo svojej pôsobnosti vykonal bez prieťahu všetko, čo je k účinnému a rýchlemu výkonu tejto vyhlášky potrebné. Židovské byty, ktoré sa v rámci tejto akcie majú uvoľniť, nech ÚŽ hlási príslušným okresným úradom.

Výdavky, spojené s výkonom tejto vyhlášky povinní sú hradiť Židia zo svojich vlastných finančných prostriedkov. Vysťahovaní Židia musia byť v nových bydliskách ubytovaní predovšetkým v židovských domácnostiach.

Udržovanie verejného poriadku a organizácia zdravotnej služby pri vykonávaní tejto vyhlášky vyhradené je príslušným úradom verejnej správy vnútornej.

Židia, ktorí sa nasťahovali podľa tejto vyhlášky do nového bydliska, sú povinní sa hned prihlásiť na príslušnom okresnom úrade podľa nového bydliska, vo Vrbovom a vo Svätom Juri na notárskom úrade a v miestach, kde je štátny policajný úrad, na tomto úrade.

V prípade pochybnosti o sťahovacej povinnosti toho-ktorého Žida, ako aj o ubytovaní Židov v nových bydliskách, rozhodne okresný úrad a v miestacn, kde je policajné riaditeľstvo alebo štátny policajný úrad,