Vitajte v mojom antikvariáte!

na FACEBOOKU - https://www.facebook.com/ripakovantikvariat/

Chcete mať prehľad o najnovších prírastkoch? Zadajte svoju e-mailovú adresu do kolónky "Follow by Email" vpravo hore. Alebo sa stanete členom stránky na Facebooku. Vyberte si to, čo je Vašej duši najbližšie. Ak sa Vám niečo zapáči, napíšte mi na riporipo@gmail.com. Postup bude nasledujúci :

a.) uvediete Vašu adresu b.) hmotnosť knihy pre výpočet poštovného - do 500 g - cena 1,60 € listová zásielka doporučene II. Trieda. Ak bude hmotnosť zásielky vyššia, vždy platia cenníky zásielok Slovenskej pošty c.) vyberiete si banku, do ktorej zaplatíte za knihu a zásielku (mBank resp. ČSOB). Na dobierku, po zlých skúsenostiach, neposielam. d.) Dáte mi avízo o zrealizovaní platby. Môžeme sa dohodnúť i na osobnom prebratí zásielky v Košiciach. e.) posielam zásielku f.) tešíte sa z knihy g.) čítate ..)

Jednoduché, však? )

ANTIKVÁRIUM (magyarul)

Ha Magyarországról van, és bármelyik könyv érdekelné, kérjük írjon a riporipo@gmail.com címre. A könyvek küldhetök postán. Ha átutazóban van Kassán, a megrendelt könyveket személyesen is átveheti.

štvrtok 12. júla 2018

SLÁVIK, JÁN - DEJINY ZVOLENSKÉHO EVANJELICKÉHO A.V. BRATSTVA A SENIORÁTU I.

SLÁVIK, JÁN

DEJINY ZVOLENSKÉHO EVANJELICKÉHO A.V. BRATSTVA A SENIORÁTU I.

Vdova a syn Augusta Joergesa, Banská Štiavnica, 1921

dejiny, náboženstvo, náboženská literatúra
448 s., slovenčina
hmotnosť: 709 g

mäkká väzba
stav: uvoľnená väzba

39,00 € PREDANÉ

*svama*Veľkou chybou bolo, že sa evanjelická cirkev o slušné platenie svojich učiteľov a farárov dostatočne nepostarala; a to ani tam, kde toho bola možnosť.

Už královské nariadenie z r. 1784. od 20. dec. pod č. 28809. zbraňovalo tomu, aby učitelia boli nútení konať notárske povinnosti v obciach, lebo tým odťahovaní boli od školy. Ale aby ím bolo vynahradené to, čo utratili s notárskym platom, o to nebolo postarané. Senior Ján Kuszmányi r. 1815. požadoval od farárov a učiteľov, aby mu doposlali odpisy vokátorov o svojich platoch, ako aj svoje poznámky na to sa vzťahujúce, aby pod dozorom seniorátu i tak zväčša len dľa žiadosti vlády po tolerančnom patente skúpe vymerané platy aspoň umenšené byť nemohly. Keď následkom krajinského bankrottu r. 1811. a devalvácie peňazí platy boly značne umenšené, cirkve nemaly sa k tomu zvýšiť tie aspoň dľa slušnosti. Musela sa zamiešať do toho vláda. Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada 1. marca r. 1829. pod č. 6826. nariadila, aby farári a učitelia v striebre, v konvencionálnej minci a nie dľa viedenskej valuty v šajnách platení boli, vidiac, že ích platy pred r. 1799. dosť skúpe vymerané boly a ešte ím aj z toho cirkvi uťahujú; i generálny a dištriktuálny konvent v r. 1829. to isté uzavrel, lebo že cirkve nesmú pôvodné vokátory svevoľne meniť a platy umenšovať; a superintendentom naložil, aby v čas vizitácie snažili sa v cirkvách to odpierajúcich v skutok uviesť rezolúciu kráľovskej rady; všetky platy verejných úradníkov v striebre sa vyplácaly; jednako mnohé cirkve zoprely sa tomu. Prvá zoprela sa krupinská cirkev, následkom čoho seniorálny konvent 23. júla r. 1833. vyslal ta deputáciu, záležajúcu z Mikuláša Osztroluczkyho a seniora Beniamina Muškulyho, a v páde žeby Osztroluczky isť nemohol, z ml. Antona Radvanszkyho, aby vec vyšetrila a vyrovnala. Pritom boly napomenuté i ostatné cirkve zvolenského seniorátu, aby mzdu delníkom Pánovým neuťahovaly a neumenšovaly, ale dávaly farárom a učiteľom, k čomu sa predtým za dávnych časov boly zaviazaly.

Seniorálny konvent r. 1838. dňa 27. a 28. febr. na návrh konseniora Geguša uzavrel, že má byť spomenutá rezolúcia kráľovskej rady a uzavretie generálneho konventu publikované v domácich cirkevných konventoch do konca júna s tým doložením, že ak by ktorá cirkev kazateľa a učiteľa v striebre platiť odporovala, v smysle spomenutého uzavretia generálneho konventu majú miestni dozorci vyzvať deputáciu, v smysle toho uzavretia pokračovať majúcu. Toto uzavretie vydané bolo cieľom uvedomenia cirkevným dozorcom. Do tej deputácie vyvolil seniorálny konvent Antona Radvanszkyho ml., Štefana Huszágha stoličného pravotára a seniora Jána Krčméryho. Na konci spomenutej zápisnice obsažená je i mužná reč konseniora Geguša, návrh odporúčajúca. Následkom toho dňa 27. febr. r. 1841. na seniorálnom konvente námestný vicišpán Mikuláš Osztroluczky ako dozorca cirkví: dobronivskej, babinskej, královčianskej a ostroluckej predniesol, že sa menované cirkvi spierajú platiť v striebre a žiadal vyslať ta kommissie. Poneváč ale Osztroluczky s výnimkou ostroluckej, v ostatných troch cirkvách medzi časom z dozorstva zaďakoval, daná bola rada královčianskemu farárovi, aby dal najprv vyvoliť dozorcu; do ostatných troch cirkví má sa poslať kommissia. Y radvanskej cirkvi vraj platia síce len viedenskou valutou, ale terajší farár dľa udania dozorcu Antona Radvanszkyho má plat o 37 zl. väčší, než jeho predchodca; čo vzdor tomu, že sa to nevyrovnalo platu v striebre, v známosť vzaté bolo. Podobné žaloby podané boly od farárov v Ostrejlúke, Ľubietovej a inde. Keď seniorálny konvent r. 1843. dňa 16. augusta v Bystrici zasedavší videl, že uzavretia seniorálnych konventov o tom a nariadenia vyšších vrchností od r. 1839. nemal kto exequovať a v život uviesť, áno, že sám predseda spomenutej kommissie Radvanszky nič nerobí v tej veci, vyvolili za predsedu Štefana Huszágha a doplnili kommissiu ešte Martinom Thaiszom a Jurajom Plathym, očakávajúc od ních energičnejšie pokračovanie. Kde by sa ím nepodarilo uviesť cirkev do koľaje, mali sa obrátiť o exequovanie ku miestodržiteľskej rade. Keď tak bolo s ľuďmi odborne vzdelanými, diplomovanými, ešte horšie sa mali učitelia vôbec, zvlášte učitelia z núdze, odborne nevzdelaní. V senioráte síce bola vyvinutá horlivá činnosť o utvorenie nových škôl, ale o slušné platy a byty učiteľov nebolo do opravdy postarané. Mnohí učitelia bývali v účebniach, platy mali mizerné, nevyrovnávajúce sa ani mnohým platom pastierskym, a len na ích žalobné hlasy vymáhal seniorát po jednotlivých obciach cestou dekánov, alebo do obcí posielanou kommissiou, aby učebný peniaz bol zvýšený, aby cirkevníci učiteľské pole zdarma obrábali, a aspoň čiastočne vynahradili svojím učiteľom to, čo ím odpadlo z platov po utvorení osobitných notariátov. Vláda totiž utvorovala osobitné notariáty a učitelia, ktorí do tedy boli i obecnými notármi, utratili značnú čiastku svojich i tak chatrných dôchodkov. Mnohí z učiteľov volili byť radšej notármi, než učiteľmi.